Hizmet ve Faaliyetler

YENİ NESİL ENERJİNİN TANIMI

1.

Gelişen teknoloji insanoğlunun yaşam standardını belirleyen en önemli unsurlardan biri olmuştur. Hayatımızın her noktasında var olan teknolojinin vaz geçilmezi enerjidir.

2.

Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı Hava vb. endüstriyel sistemler proseslerde direk ve/veya endirekt olarak kullanılmaktadır. Prosesi direk ve/veya endirekt etkileyen bu akışkanlar ihtiyaç duyulan ...

3.

Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlığına ve konforuna veya yapılan endüstriyel işleme en uygun seviyelerde tutmak üzere bu kapalı ortamdaki ...

4.

Doğalgaz; her türlü endüstri, sanayi, toplu konut ve konutların ekonomik olduğu sürece vazgeçilmez enerji kaynağıdır. Yakıt olarak diğer yakıtlara göre baca gazı emisyonu açısından en çevreci yakıt türüdür.

5.

Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin denetim dışı (kontrolsüz) yanmasıdır. Bir yangınla ne zaman nerede ve hangi şartlar altında karşılaşılacağını kestirmek mümkün değildir.

6.

Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat, bu boru tesisatını yapana da sıhhi tesisatçı denir.